Vienošanās par laulības šķiršanu, kopīgo nepilngadīgo bērnu aprūpes, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem

4.95

Vienošanās par laulības šķiršanu, kopīgo nepilngadīgo bērnu aprūpes, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem:
1) starp Laulātajiem ir noslēgta laulība, par ko laulību reģistrācijas grāmatā ir izdarīts ieraksts un izsniegta laulības apliecība, turpmāk tekstā – “Laulība”;
2) Laulībā ir dzimuši divi bērni par ko dzimšanas reģistrācijas grāmatā Dzimtsarakstu nodaļā izdarīts ieraksts;
3) Laulība starp laulātajiem ir izirusi, laulātie neved kopīgu saimniecību, vairs nepastāv laulāto kopdzīve un nav sagaidāms, ka laulātie to atjaunos un laulātie vēlas šķirt Laulību.