Autoratlīdzības līguma paraugs

3.95

Līgums slēdzams starp juridisku personu un fizisku personu (autoru). Līgums paredz autora pasūtījuma izstrādi, norēķinu kārtību, pasūtījuma nodošanu un pieņemšanu, autora un pasūtītāja pienākumus, tiesības, kā arī pušu atbildību.
Ja noslēgts autora līgums par pasūtītu darbu, autoram jāizpilda viņam pasūtītais darbs saskaņā ar līguma noteikumiem un jānodod tas pasūtītājam izmantošanai līgumā noteiktajā termiņā un norādītajā kārtībā.  Autora pienākums ir personiski izpildīt viņam pasūtīto darbu. Līdzautorus pieaicināt un līdzautoru sastāvu mainīt drīkst tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ja tas nepieciešams darba izpildei un līgumā nav paredzēts citādi. Ja autors neievēro pienākumu personiski izpildīt darbu, pasūtītājs var uzteikt līgumu.