Pirkuma līguma paraugs (zemesgabala domājamās daļas un ēkas iegāde )

3.95

Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Pārdevējam piederošo nekustamo īpašumu – ½ domājamo daļu no zemes gabala ar kopējo platību 0,213 ha un uz tā esošās būves, ar kadastra apzīmējumu un adresi.

Līgumā ir atrunāta visa nepieciešamā informācija – līguma priekšmets, pušu apliecinājumi, pirkuma maksa un tās samaksas kārtība, īpašuma un lietošanas tiesību pāreja, pušu atbildība, līguma stāšanās spēkā, nobeiguma noteikumi.

Pirkums ir līgums, ar ko viena puse apsola otrai par norunātas naudas summas samaksu atdot zināmu lietu vai tiesību. Pārdot var katrs, kam ir tiesība pārdodamo priekšmetu brīvi atsavināt; bet pirkt var katrs, kam likums neaizliedz to iegūt. Pirkuma līgums uzskatāms par noslēgtu, kad abas puses vienojušās par pirkuma priekšmetu un maksu.