Uzņēmuma līguma paraugs (ar pasūtījuma nodošanas – pieņemšanas aktu)

4.95

Līgums slēdzams starp juridiskām personām, no kurām viens ir ārzemju uzņēmums (Pasūtītājs), bet otrs Latvijas uzņēmums (uzņēmējs). Līgums paredz montāžas un uzstādīšanas dabus ārzemēs. Līgumā ir atrunāti montāžas un uzstādīšanas darbi, norēķinu kārtība, nodokļu maksājumu veikšana, pasūtījuma nodošana un pieņemšana, pušu tiesības un pienākumi, pušu atbildība, strīdu izskatīšana Latvijas Republikas tiesā.

 

Ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas izpildīt otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu.
Uzņēmējam jāizpilda pasūtījums saskaņā ar līgumu un jānodod pasūtītājam. Pasūtītājam jāpieņem no uzņēmēja tā izpildītais pasūtījums; pretējā gadījumā viņš atbild par visām nokavējuma sekām. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no uzņēmuma līguma, ja izrādās, ka uzņēmēja sastādītais iepriekšējs aprēķins pārāk zems. Tāda pati tiesība pasūtītājam ir arī tad, ja uzņēmējs patvaļīgi pārgrozījis plānu. Šajā gadījumā uzņēmējam bez tam pilnīgi jāatlīdzina pasūtītājam visi viņa zaudējumi.