Rokas naudas līgumu paraugi (zemes, dzīvokļa)

4.95

Rokas naudas līgumu paraugi:

Ar rokas naudu jāsaprot tas, ko līgumu noslēdzot viena puse dod otrai nevien par galīgi noslēgta līguma pierādījumu, bet līdz ar to arī par tā izpildījuma nodrošinājumu. Kā rokas naudu var dot nevien naudu, bet arī citas vērtības. Tās apmēru noteic puses pēc vienošanās. Rokas naudas apsolījums vien nav pietiekošs, un tiesību nodibina tikai tās iedošana. Ar rokas naudas iedošanu līgums, ja tas citādi atbilst visiem likuma prasījumiem, uzskatāms par noslēgtu un katra puse var prasīt, lai to izpilda. Kad ar rokas naudu nodrošinātais līgums izpildīts, rokas nauda vai nu atdodama tam, no kā tā saņemta, vai ieskaitāma viņam līguma izpildījumā, ja vien līdzēji nav noteikti norunājuši citādi.

 

Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) pirkuma līgums (ietverta hipotēka un darījuma konts).