Izlīgums

4.95

Izlīguma paraugs:
– prasītājs ir iesniedzis prasību tiesā par kredīta līguma noteikumu atzīšanu par spēkā neesošiem;
– atbildētājs ir iesniedzis pretprasību pret prasītāju par parāda piedziņu;
– puses vienojas labprātīgi izbeigt tiesvedību civillietā un noslēdz izlīgumu.

Izlīguma slēgšana
Izlīgumu puses slēdz rakstveidā un iesniedz tiesai.
Izlīgumā norāda:
1) prasītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, — dzīvesvietu; ja prasītājs ir juridiskā persona, — tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
2) atbildētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, deklarācijā norādīto papildu adresi (adreses) un dzīvesvietu, ja tās ir zināmas, bet, ja atbildētājs ir juridiskā persona, — tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
3) strīda priekšmetu;
4) katras puses saistības, ko tā labprātīgi uzņemas izpildīt.
Izlīgumu tiesa var apstiprināt bez puses klātbūtnes tiesas sēdē vai rakstveida procesā, ja izlīgums taisīts pie notāra notariālā akta formā un tajā ietverts pušu paziņojums, ka tām ir zināmas izlīguma apstiprināšanas procesuālās sekas.