Būvuzņēmuma līguma paraugs

3.95

Līgums slēdzams starp juridiskām personām (pasūtītājs var būt arī fiziska persona). Līguma mērķis būvdarbu veikšana/remontdarbi, atbilstoši tāmei. Līgumā noteiktas pušu tiesības, pienākumi, norēķinu kārtība, būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņi, būvobjekta nodošanas un pieņemšanas kārtība, būvobjekta garantijas laiks un pušu atbildība.