Brīvprātīgā darba līgums

2.95

Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā. Brīvprātīgajam darbam nav peļņas gūšanas nolūka.

Brīvprātīgo darbu ir tiesības organizēt:

1) biedrībām un nodibinājumiem, tai skaitā arodbiedrībām un to apvienībām;
2) valsts un pašvaldību iestādēm;
3) politiskajām partijām un to apvienībām;
4) sociālajiem uzņēmumiem.

Brīvprātīgā darba veicējs ir fiziskā persona, kas sasniegusi 13 gadu vecumu. Personas, kuras sasniegušas no 13 līdz 16 gadu vecumu, ir tiesīgas veikt brīvprātīgo darbu, ja to likumiskais pārstāvis devis rakstveida piekrišanu.
Tiesiskās attiecības izbeidz vienpusēji, ne vēlāk kā trīs dienas iepriekš paziņojot par to līguma otrai pusei. Ja ir noslēgts rakstveida līgums par brīvprātīgo darbu, paziņojumu par tiesisko attiecību izbeigšanu otrai pusei iesniedz rakstveidā.

Līgumu par brīvprātīgo darbu slēdz rakstveidā, ja:

1) to pieprasa viena no pusēm;
2) ir paredzēts brīvprātīgā darba veicējam segt ar brīvprātīgo darbu saistītos izdevumus;
3) ir paredzēts veikt tādu brīvprātīgo darbu, kurā iesaistītas nepilngadīgas personas.