Zemes nomas līgums

2.95

Līgums slēdzams starp fiziskām personām par zemes nomu, atrunājot līguma darbības termiņu, norēķinu kārtību, pušu tiesības un pienākumus, kā arī atbildību.