Vienošanās par komercnoslēpuma neizpaušanu

4.95

Darba devēja un darbinieka vienošanās par Darba devēja komercnoslēpuma neizpaušanu.