Uzņēmuma līgums (ar Pasūtītāja interešu aizsardzības elementiem un nodošanas pieņemšanas aktu)

5.95

Uzņēmuma līgums slēdzams starp juridiskām vai juridisku un fizisku personu. Uzņēmuma līgumā paredzēti Pasūtītāja interešu aizsardzības elementi. Uzņēmuma līgums piemērots preces izgatavošanai, montāžai vai uzstādīšanai. Uzņēmuma līgumā ir atrunāts līguma priekšmets, darbības termiņš, norēķinu kārtība, pasūtījuma uzsākšana, tā nodošana un pieņemšana, pušu tiesības un pienākumi, pušu atbildība, papildus noteikumi, strīdu izskatīšana.
Ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas izpildīt otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu. Uzņēmējam jāizpilda pasūtījums saskaņā ar līgumu un jānodod pasūtītājam. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no uzņēmuma līguma, ja izrādās, ka uzņēmēja sastādītais iepriekšējs aprēķins pārāk zems.

Uzņēmuma līguma paraugs ar ārzemju uzņēmumu.