Sūdzība par nelaimes gadījuma, kurā cietis kareivis dienesta laikā, izmeklēšanu

2.00

Karavīram, kurš aktīvā dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, guvis veselības bojājumus, bet kuram nav noteikta invaliditāte, izmaksā vienreizēju pabalstu:
1) smaga veselības bojājuma gadījumā — 10 000 euro;
2) vidēji smaga veselības bojājuma gadījumā — 5000 euro;
3) viegla veselības bojājuma gadījumā, ja pārejošā darba (dienesta) nespēja ilgst vairāk par sešām dienām:
a) un tas gūts individuālos sporta treniņos vai treniņnodarbībās, — 50 euro,
b) un tas gūts sporta pasākumos (sacensībās, čempionātā, spartakiādē, sporta spēlēs), — 100 euro,
c) pārējos gadījumos, — 200 euro.

Lai saņemtu veselībai nodarītā kaitējuma kompensāciju, karavīrs 12 mēnešu laikā pēc kaitējuma nodarīšanas iesniedz Aizsardzības ministrijā rakstisku iesniegumu veselībai nodarītā kaitējuma kompensācijas saņemšanai.
Pabalstus neizmaksā, ja konstatē, ka nelaimes gadījuma cēlonis ir pašnāvība vai tās mēģinājums, alkohola vai citu apreibinošu līdzekļu lietošana, normatīvo aktu pārkāpumi vai nepiedienīga rīcība.