Piegādes līgums par preces piegādi atsevišķās partijās

9.95

Piegādātājs piegādā pasūtījumu pasūtītājam atsevišķās partijās. Līgumā paredzēta pasūtījuma pieņemšana kārtība ar iepriekšejo pārbaudi, līguma priekšmets, līguma termiņš, norēķinu kārtība, pušu tiesības un pienākumi, pasūtījuma garantijas laiks, pušu atbildība un papildus noteikumi.

Ar piegādes līgumu viena puse (piegādātājs) uzņemas piegādāt otrai (pasūtītājam) noteiktu lietu par zināmu cenu. Piegādātājam nav tiesības atteikties no uzņemtās saistības, kaut arī piegādi apgrūtinātu vēlāk iestājušies apstākļi. Pasūtītājs gan var pārgrozījušos apstākļu dēļ atteikties no līguma, bet viņam tādā gadījumā jāatlīdzina piegādātājam visi zaudējumi. Kad piegādātājs pieprasīto lietu piegādājis, līdzēju tiesiskās attiecības apspriežamas pēc pirkuma līguma noteikumiem. Ja piegādes līguma priekšmets ir zināma darbība, tad šim līgumam piemērojami uzņēmuma līguma noteikumi.