Vienošanās par darba attiecību izbeigšanu

3.95

Vienošanās par darba attiecību izbeigšanu.

Darbinieks un darba devējs var izbeigt darba tiesiskās attiecības, savstarpēji vienojoties. Šāds līgums slēdzams rakstveidā.