Nekustamā īpašuma pirkuma līgumi (zemes, dzīvokļa)

3.95

Nekustamā īpašuma (zemes) pirkuma līgums:

Līgums slēdzams starp fiziskām personām. Līgumā ir atrunāta informācija par nekustamo īpašumu, pirkuma summu un samaksas kārtību, kā arī tas, ka pircējs ir iemaksājis rokasnaudu pārdevējam.

Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) pirkuma līgums:

Līgums slēdzams starp fiziskām personām par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) pirkšanu. Līgumā ir atrunāta informācija par nekustamo īpašumu, pirkuma summu un samaksas kārtību, kā arī tas, ka pircējs ir iemaksājis rokasnaudu pārdevējam.

Pirkuma līguma paraugs zemes iegādei (bez rokasnaudas iemaksas).

Pirkuma līguma paraugs dzīvokļa iegādei (bez rokasnaudas iemaksas).

Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) pirkuma līgums (ietverta hipotēka un darījuma konts).

 

Pirkums ir līgums, ar ko viena puse apsola otrai par norunātas naudas summas samaksu atdot zināmu lietu vai tiesību. Pārdot var katrs, kam ir tiesība pārdodamo priekšmetu brīvi atsavināt; bet pirkt var katrs, kam likums neaizliedz to iegūt. Pirkuma līgums uzskatāms par noslēgtu, kad abas puses vienojušās par pirkuma priekšmetu un maksu.
Par pirkuma līguma priekšmetu var būt visas lietas, ko atļauts un iespējams atsavināt, saprotot ar to nevien ķermeniskas lietas, bet arī lietu un saistību tiesības.
Pirkuma maksa jānoteic naudā. Ja pirkuma maksa noteikta nevis naudā, bet citās lietās, tad līgums nav pirkums, bet maiņa.
No pirkuma līguma izceļas abām pusēm savstarpējas prasījumu tiesības kā uz līguma izpildīšanu, tā arī uz zaudējumu atlīdzību.
Abām pusēm savstarpēji cieši jāievēro savi pienākumi; sevišķi pārdevējam līdz pārdotās lietas nodošanai tā jāglabā ar lielāko rūpību un jāatbild šajā ziņā arī par katras neuzmanības sekām. Bet ja pircējs vilcinās pirkto lietu saņemt, tad pārdevējs atbild tikai par ļaunprātību un rupju neuzmanību.
Pārdotā lieta īstā laikā un īstā vietā jānodod pircējam ar visiem tās piederumiem, kā arī ar visu to, kas var nodrošināt tiesību uz šo lietu.
Pircējam vispirms jāsamaksā pirkuma maksa, kas, ja pirkums nav noslēgts uz kreditu vai ja samaksai nav norunāti sevišķi termiņi, jāizdara tūliņ, lietu nododot, tā tad tajā pašā laikā un tajā pašā vietā. Pirms samaksas saņemšanas pārdevējam lieta nav jānodod.

SKU: 37-38 Kategorijas: ,