Universālpilnvaras paraugs

19.95

Fiziskās personas pilnvarojums sev uzticamai fiziskai personai pārzināt visas pilnvarotāja lietas.

Pilnvarniekam var uzdot nevien vest atsevišķas un noteiktas lietas – ar speciālpilnvaru, – bet arī pārzināt visas pilnvarotāja lietas – ar universālpilnvaru, – kā arī tikai zināmas šķiras lietas – ar ģenerālpilnvaru.

Ar pilnvarojuma līgumu viena puse (pilnvarnieks, uzdevuma ņēmējs) uzņemas izpildīt otrai (pilnvaras devējam, pilnvarotājam, uzdevuma devējam) – zināmu uzdevumu, bet pilnvaras devējs apņemas pilnvarnieka rīcību atzīt sev par saistošu. Pilnvarniekam jādarbojas, izpildot viņam doto uzdevumu, ar lielāko rūpību, un viņš atbild pilnvarotājam par katru neuzmanību. Visu, kas pilnvarniekam bijis nepieciešami jāizlieto viņam dotā uzdevuma izpildīšanai, pilnvarotājs viņam atlīdzina un bez tam maksā procentus par to, ko pilnvarnieks izlicis no savas naudas. Pilnvarnieks tomēr var prasīt, lai lietas vešanai nepieciešamos līdzekļus viņam dod pilnvarotājs, un nekādā ziņā viņam nav jānogaida lietas nobeigšana, lai dabūtu atpakaļ savu paša izlikto naudu.

Pilnvarojuma līgums izbeidzas:
1) ar savstarpēju vienošanos;
2) ar dotā uzdevuma nobeigšanu;
3) kad pilnvarotājs atsauc savu pilnvarojumu;
4) kad pilnvarnieks uzteic pilnvarojumu;
5) ar vienas vai otras puses nāvi;
6) kad notecējis pilnvarojuma laiks.

Pilnvarotājam ir tiesība katrā laikā vienpusēji atsaukt savu pilnvarojumu; bet, ja pilnvarnieks jau sācis uzdevumu izpildīt, viņam jāatlīdzina tam visi sakarā ar to taisītie izdevumi.

SKU: SB_40 Kategorijas: ,