Sadarbības līgums par transporta pakalpojumiem

3.95

Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Līguma Pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija” minētos Produktus un ar to piegādi saistītos pakalpojumus, savukārt Pasūtītājs norēķinās ar Piegādātāju par piegādātajiem Produktiem un pakalpojumiem saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un termiņiem.
Ar piegādes līgumu viena puse (piegādātājs) uzņemas piegādāt otrai (pasūtītājam) noteiktu lietu par zināmu cenu. Piegādātājam nav tiesības atteikties no uzņemtās saistības, kaut arī piegādi apgrūtinātu vēlāk iestājušies apstākļi. Ja piegādes līguma priekšmets ir zināma darbība, tad šim līgumam piemērojami uzņēmuma līguma noteikumi.

Valoda: latviešu
Kopējais lapu skaits:  3
Fonts: 12, times new roman
Atkāpe: 2 cm no katras malas
Formāts: Microsoft Word

SKU: SB_69_Sadarbības_ligums Kategorijas: , ,

Jums arī varētu patikt…