Prasības pieteikums par laulības šķiršanu

4.95

Laulībā nav dzimuši Pušu kopīgie bērni, līdz ar minēto nepastāv strīdi par bērnu aizgādību, aprūpi un uzturlīdzekļiem.
No prasītāja puses nepastāv nekādi strīdi par laulāto kopmantas sadali.
Saskaņā ar Civillikuma 71.pantu laulība uzskatāma par izirušu, ja nepastāv laulāto kopdzīve un nav vairs sagaidāms, ka laulātie to atjaunos.
Savukārt, Civillikuma 74.pants nosaka, kaja laulātie dzīvo šķirti mazāk nekā trīs gadus, tiesa laulību var šķirt tikai tādā gadījumā, ja:

1) laulības iziršanas iemesls ir laulātā fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība pret laulāto, kas pieprasa laulības šķiršanu, vai pret viņa bērnu vai laulāto kopīgo bērnu;
2) viens laulātais piekrīt otra laulātā prasībai šķirt laulību;
3) viens no laulātajiem uzsācis kopdzīvi ar citu personu un šajā kopdzīvē ir piedzimis bērns vai ir gaidāma bērna piedzimšana

Civillikuma 82.panta 2.daļa nosaka, ka laulātais, kas, dodoties laulībā, savu uzvārdu mainījis, ir tiesīgs arī pēc laulības šķiršanas saukties šai uzvārdā, vai arī pēc viņa lūguma tiesa vai zvērināts notārs piešķir viņam pirmslaulības uzvārdu.