Prasības pieteikums par braucamā ceļa un inženiertehnisko komunikāciju ierīkošanas un uzturēšanas servitūta noteikšanu

5.95

Prasītājs iegādājies no Atbildētāja nekustamo īpašumu. Ar pirkuma līgumu tiek noteikts ceļa servitūts, kas ierakstāms zemesgrāmatā. Starp pusēm tiek noslēgts līgums par nekustamā īpašuma reālo sadali ar kuru tiek noteikts koplietošanas ceļa servitūts. Servitūts netiek reģistrēts zemesgrāmatā, līdz ar minēto liedzot Prasītājam brīvu piekļuvi nekustamajam īpašumam.