Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) pirkuma līgums (ar hipotēku un darījuma kontu)

29.95

Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) pirkuma līgums: līgums slēdzams starp fiziskām personām. Līgumā ir atrunāta informācija par nekustamo īpašumu, pušu garantijas, pirkuma maksa, tās samaksas kārtība un līguma izpilde, kā arī tas, ka dzīvoklim ir nostiprināta (tiek dzēsta) un tiek nostiprināta jauna hipotēka par labu kreditējaišajai bankai, nekustamā īpašuma nodošana, līguma spēkā stāšanās un darbības laiks, noteikumi par darījuma kontu, nobeiguma noteikumi.

Informācija par dokumentu:
Valoda: latviešu
Lapu skaits:  3,5
Fonts: 12, times new roman
Atkāpe: 2 cm no katras malas
Formāts: Microsoft Word

Citi paraugi:

Pirkuma līguma paraugs zemes iegādei (bez rokasnaudas iemaksas).

Pirkuma līguma paraugs dzīvokļa iegādei (bez rokasnaudas iemaksas).

Papildus informācija:
Pirkums ir līgums, ar ko viena puse apsola otrai par norunātas naudas summas samaksu atdot zināmu lietu vai tiesību. Pārdot var katrs, kam ir tiesība pārdodamo priekšmetu brīvi atsavināt; bet pirkt var katrs, kam likums neaizliedz to iegūt. Pirkuma līgums uzskatāms par noslēgtu, kad abas puses vienojušās par pirkuma priekšmetu un maksu. Par pirkuma līguma priekšmetu var būt visas lietas, ko atļauts un iespējams atsavināt, saprotot ar to nevien ķermeniskas lietas, bet arī lietu un saistību tiesības. Pirkuma līguma priekšmetam vajag patiesi pastāvēt un būt tik sīki noteiktam, lai par to nevarētu rasties nekādas pamatotas šaubas; pretējā gadījumā pirkums uzskatāms par nenoslēgtu. Pirkuma maksa jānoteic naudā. Kad pirkuma maksai izlieto nevis pircēja paša, bet svešu naudu, tas negroza tās nozīmi, un pirktā lieta pāriet pircēja, bet nevis viņa kreditora mantā.

SKU: 94_Nekustama_ipasuma_pirk_lig ,