Juridiskais atbalsts ģimenes tiesību jautājumos

2,000.00

Juridiskais atbalsts ģimenes tiesību jautājumos
Laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa, īpašuma sadale starp laulātajiem, saskarsmes tiesību ar bērnu noteikšana, paternitātes noteikšana un apstrīdēšana, vecāku tiesību atņemšana – līdz apgabaltiesas spriedumam/izlīgumam

Iekļauts:

  • neierobežotas juridiskās konsultācijas (telefoniskas, email, whats up, Zoom) – visa procesa laikā;
  • prasības pieteikuma, paskaidrojumu, izlīguma sagatavošana tiesai;
  • iesniegumu, paskaidrojumu sagatavošana bāriņtiesai, pašvaldības policijai, Valsts policijai – visa procesa laikā;
  • mūsu jurista piedalīšanās visās bāriņtiesas sēdēs;
  • citu dokumentu sagatavošana, pārstāvība visa procesa laikā.

Pakalpojuma sniegšanas noteikumi:

  • juridiskais atbalsts tiek nodrošināts līdz apgabaltiesas spriedumam/izlīgumam;
  • jāuzsāk izmantot 5 dienu laikā no tā iegādes brīža;
  • pakalpojuma sniegšanas tiek nodrošināta no plkst.9.00 līdz plkst.20.00;
  • atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā no pakalpojuma iegādes dienas.

Pilns portāla noteikumu teksts ir pieejams sadaļā “Noteikumi” vai klikšķinot šeit.

SKU: Juridiskais atbalsts ģimenes tiesību jautājumos Kategorijas: , ,

Apraksts

Laulību var šķirt tikai tiesa vai notārs. Laulību var šķirt tad, ja laulība ir izirusi. Laulība ir šķirta no dienas, kad tiesas spriedums par laulības šķiršanu stājies likumīgā spēkā.
Notārs laulību var šķirt Notariāta likumā noteiktajā kārtībā, ja abi laulātie vienojas par laulības šķiršanu. Laulība ir šķirta no dienas, kad notārs taisījis laulības šķiršanas apliecību. Notārs laulību šķir, pamatojoties uz abu laulāto iesniegumu par laulības šķiršanu, kas sastādīts Notariāta likumā noteiktajā kārtībā.
Tiesa laulību šķir, pamatojoties uz viena laulātā pieteikumu. Laulība uzskatāma par izirušu, ja nepastāv laulāto kopdzīve un nav vairs sagaidāms, ka laulātie to atjaunos. Pieņemams, ka laulība ir izirusi, ja laulātie vismaz trīs gadus dzīvo šķirti. Laulātie dzīvo šķirti, ja viņiem nav kopīgas saimniecības un viens no laulātajiem noteikti negrib to atjaunot, noliedzot laulības kopdzīves iespējamību. Kopīga saimniecība var nepastāvēt arī tad, ja laulātie šķirti dzīvo kopīgā dzīvoklī.
Ja laulātie dzīvo šķirti mazāk nekā trīs gadus, tiesa laulību var šķirt tikai tādā gadījumā, ja:
1) laulības iziršanas iemesls ir laulātā fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība pret laulāto, kas pieprasa laulības šķiršanu, vai pret viņa bērnu vai laulāto kopīgo bērnu;
2) viens laulātais piekrīt otra laulātā prasībai šķirt laulību;
3) viens no laulātajiem uzsācis kopdzīvi ar citu personu un šajā kopdzīvē ir piedzimis bērns vai ir gaidāma bērna piedzimšana.

Katrs laulātais patur mantu, kas piederējusi viņam pirms laulības, tāpat arī to mantu, ko viņš iegūst laulības laikā kā atsevišķu mantu. Viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta; šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās.

Jums arī varētu patikt…