Dzīvojamo telpu īres līguma paraugs

9.95

Līgums par dzīvojamo telpu īri regulē tiesiskās attiecības starp dzīvojamās telpas izīrētāju un īrnieku, nosakot viņu tiesības, pienākumus un atbildību, tiesisko attiecību izbeigšanas pamatus, kā arī citus dzīvojamo telpu īres līguma noteikumus.

Dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu.
Dzīvojamās telpas īres līguma priekšmets ir dzīvoklis (dzīvojamā māja), kurā ir vismaz viena dzīvojamā telpa, kā arī palīgtelpas — virtuve vai virtuves niša un sanitārtehniskā telpa. Dzīvojamās telpas īres līguma priekšmets var būt arī atsevišķa dzīvojamā telpa, ja dzīvoklī nav palīgtelpu, vai arī dzīvojamā telpa dzīvoklī, ja tā nav caurstaigājama (turpmāk — dzīvojamā telpa).
Dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekam — rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums.
Dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz izīrētājs un īrnieks. Dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz uz noteiktu termiņu. Dzīvojamās telpas īres maksu nosaka, izīrētājam un īrniekam rakstveidā vienojoties. Izīrētājam un īrniekam rakstveidā vienojoties, īres maksā var iekļaut arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītus maksājumus.

Valoda: latviešu
Kopējais lapu skaits:  10 (līgums: 7,5; nodošanas pieņemšanas akts: 1; uzkopšanas instrukcija: 1)
Fonts: 12, times new roman
Atkāpe: 2 cm no katras malas
Formāts: Microsoft Word

SKU: SB_63_Ires_ligums Kategorijas: ,