Darbinieka darba līguma uzteikums

2.95

Darbinieka darba līguma uzteikums, pamatojoties uz Darba likuma 100.panta pirmo daļu: “Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš. Pēc darbinieka pieprasījuma uzteikuma termiņā neieskaita pārejošas darbnespējas laiku.”