Darba līguma paraugs (ar Darba devēja interešu aizsardzības elementiem) un juridiskas konsultācijas līguma sagatavošanā

30.00

Darba līguma paraugs (ar Darba devēja interešu aizsardzības elementiem) un juridiskas konsultācijas līguma sagatavošanā

Iekļauts:

  • Darba līguma paraugs: līguma priekšmets, līguma darbības termiņš – uz noteiktu laiku, pārbaudes laiks, vispārīgs darba raksturojums, darba samaksa, darba devēja tiesības un pienākumi, darbinieka tiesības un pienākumi, darbinieka atbildība, komercnoslēpums, papildus noteikumi. Apjoms: 4 lapas, 10 fonts, times new roman, no katras malas 1,5.
  • Juridiskās konsultācijas līguma sagatavošanā – 20 minūšu apjomā (konsultācijas, kas saistītas ar līgumu – telefoniskas, email, whats up, Zoom).

Pakalpojuma sniegšanas noteikumi:

  • juridiskais atbalsts ir jāizmanto 1 (viena) mēneša laikā no iegādes brīža;
  • juridiskais atbalsts pieejams katru darba dienu no plkst.9.00 līdz plkst.20.00, iepriekš saskaņojot laiku;
  • atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā no pakalpojuma iegādes dienas.

Pilns portāla noteikumu teksts ir pieejams sadaļā “Noteikumi” vai klikšķinot šeit.

SKU: 64_Darba_ligums Kategorijas: , ,

Apraksts

Darba devējs un darbinieks savstarpējās darba tiesiskās attiecības nodibina ar darba līgumu. Ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet darba devējs — maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.
Darba līgumam piemērojami Civillikuma noteikumi, ciktāl šajā likumā un citos normatīvajos aktos, kas regulē darba tiesiskās attiecības, nav noteikts citādi.
Sagatavojot darba līgumu, pretendentam ir pienākums: 1) uzrādīt personu apliecinošu dokumentu; 2) iesniegt citus dokumentus normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
Sagatavojot darba līgumu tāda darba veikšanai, kuram nepieciešamas īpašas zināšanas vai prasmes, darba devējam ir tiesības pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumentus, kas apliecina viņa izglītību vai profesionālo sagatavotību.
Darba līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad darbinieks un darba devējs ir vienojušies par veicamo darbu un darba samaksu, kā arī darbinieka turpmāku pakļaušanos noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem.
Darba līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas.

Darba līgumā norāda:
1) darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu (ārzemniekam, kuram nav personas koda, — dzimšanas datumu), dzīvesvietu, darba devēja vārdu, uzvārdu (nosaukumu), personas kodu (ārzemniekam, kuram nav personas koda, — dzimšanas datumu) vai reģistrācijas numuru un adresi;
2) darba tiesisko attiecību sākuma datumu;
3) darba tiesisko attiecību paredzamo ilgumu (ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku);
4) darba vietu (ja darba pienākumu veikšana nav paredzēta kādā noteiktā darba vietā, to, ka darbinieku var nodarbināt dažādās vietās);
5) darbinieka arodu, amatu, specialitāti (turpmāk – profesija) atbilstoši Profesiju klasifikatoram un vispārīgu nolīgtā darba raksturojumu;
6) darba samaksas apmēru un izmaksas laiku;
7) nolīgto dienas vai nedēļas darba laiku;
8) ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgumu;
9) darba līguma uzteikuma termiņu;
10) uz darba koplīgumu, darba kārtības noteikumiem, kas piemērojami darba tiesiskajām attiecībām.

Darba līgumā papildus var ietvert arī citas ziņas, ja puses to uzskata par nepieciešamu. Darba līgumu sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie darbinieka, otrs — pie darba devēja. Darba devējam ir pienākums gādāt par darba līgumu noslēgšanu rakstveidā un veikt noslēgto darba līgumu uzskaiti.

Jums arī varētu patikt…