Darba aizsardzības speciālista galvenie uzdevumi un pienākumi

2.00

Darba aizsardzības instrukcija darbam ar biroja tehniku – ietvertas sekojošas nodaļas: instrukcijā ietverto terminu skaidrojums, instrukcijas darbības joma, vispārējie nosacījumi, darba vides riska faktori, piesardzība un darba aizsardzības preventīvie pasākumi, darba aizsardzības prasības pirms darba uzsākšanas, darba aizsardzības prasības darba laikā, darba aizsardzības prasības beidzot darbu, rīcība ārkārtējās situācijās, atbildība.