Ievadapmācība darba aizsardzībā

2.00

Ievadapmācība darba aizsardzībā – ietvertas sekojošas nodaļas: instrukcijā lietoto terminu skaidrojums, vispārējie nosacījumi, darbinieka tiesības, darbinieka pienākumi, darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus, individuālie aizsardzības līdzekļi, iespējamie veselībai kaitīgie darba vides faktori, drošības zīmes, vispārējās darba higiēnas prasības, ugunsdrošības prasības, dabinieku rīcība avārijas un citos ārkārtējos gadījumos, darbinieku rīcība, ja ir noticis nelaimes gadījums darbā, darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas un uzskaites kārtība, atbildība par darba drošības noteikumu neievērošanu.