Cesijas līgums un paziņojums par cesiju

3.95

Ar šī līguma stāšanās spēkā Cedents nodod Cesionaram savas likumiskās pamatparāda prasījuma tiesības pret Cedenta parādnieku, kas izriet no starp Cedentu un SIA “002135Ezītis” noslēgtā līguma.

Prasījumi var pāriet no agrākā kreditora uz jaunu ar cesiju, kura notiek:
1) pēc likuma, bez agrākā kreditora gribas izteikuma;
2) pēc tiesas sprieduma;
3) pēc tiesiska darījuma, vienalga, vai kreditors to noslēdzis uz likumiska pienākuma pamata, vai labprātīgi.

Par cesijas priekšmetu var būt visādi prasījumi, vienalga, vai tie izriet no līguma, vai no neatļautas darbības, starp tiem arī tādi, kuriem vēl nav iestājies termiņš, kā arī nosacīti un pat nākami un nedroši.
Cesijas līgumu starp prasījuma atdevēju kreditoru (cedentu) un to personu, kam to atdod (cesionāru), var noslēgt jebkādā formā. Parādnieka piekrišana, pret kuru prasījums vērsts, nav vajadzīga, un cesija ir spēkā, pat ja viņš neko par to nezina.
Agrākais kreditors, neraugoties uz cesiju, vēl joprojām skaitās par tādu līdz tam laikam, kamēr cesionārs nav dabūjis apmierinājumu no parādnieka, vai nav cēlis pret to prasību, vai vismaz nav tam pienācīgā kārtā par cesiju paziņojis. Līdz tam pašam laikam var arī parādu samaksāt cedentam, kā arī noslēgt ar viņu izlīgumu, un tāpat viņam paliek arī prasības tiesība.

Valoda: latviešu
Kopējais lapu skaits:  2,5
Fonts: 12, times new roman
Atkāpe: 2 cm no katras malas
Formāts: Microsoft Word

SKU: SB_67_Cesijas_Ligums Kategorijas: , ,